Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 09/2021: Dezinformácie s vplyvom na EÚ: boj zatiaľ zvládame, ale ešte nie je vyhrané

Slovak icpdf.png 4 MB
03.06.2021

Dezinformácie sú v organizovaných spoločnostiach vážnym problémom. Sociálne médiá a nové technológie zvýšili rozsah a rýchlosť, akou sa nepravdivé alebo zavádzajúce informácie môžu dostať k cieľovým i neplánovaným skupinám ľudí. Akčný plán EÚ proti dezinformáciám bol v čase vypracovania relevantný, no neúplný. Hoci jeho plnenie vo všeobecnosti postupuje dobre a existujú dôkazy o pozitívnom vývoji, niektoré výsledky sa nedosiahli tak, ako sa plánovalo. Predkladáme odporúčania, ako zlepšiť koordináciu a vyvodzovanie zodpovednosti za opatrenia EÚ proti dezinformáciám. Zameriavame sa na operačné mechanizmy oddelenia pre strategickú komunikáciu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a osobitných skupín v rámci tohto oddelenia. Odporúčame zvýšiť zapojenie členských štátov do systému včasného varovania a zlepšiť monitorovanie a vyvodzovanie zodpovednosti voči online platformám. Upozorňujeme tiež, že je potrebné, aby EÚ prijala stratégiu v oblasti mediálnej gramotnosti, ktorá bude zahŕňať boj proti dezinformáciám a opatrenia umožňujúce Európskemu stredisku pre monitorovanie digitálnych médií splniť svoje ambiciózne ciele.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.