Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 13/2021: Úsilie EÚ v boji proti praniu špinavých peňazí v bankovom sektore je roztrieštené a vykonávanie je nedostatočné

Slovak icpdf.png 5 MB
28.06.2021

Pranie špinavých peňazí je postup „legitimizácie“ príjmov z trestnej činnosti ich filtrovaním do bežného hospodárstva s cieľom zakryť ich nezákonný pôvod. Vzhľadom na význam politiky EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a úlohu bankového sektora sme posúdili, či sa opatrenia EÚ v tejto oblasti vykonávajú dobre.

Zistili sme inštitucionálnu roztrieštenosť a slabú koordináciu na úrovni EÚ, pokiaľ ide o opatrenia na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a prijímanie opatrení v prípade zistenia rizika. Orgány EÚ majú obmedzené nástroje na zabezpečenie dostatočného uplatňovania rámcov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na vnútroštátnej úrovni. Neexistuje jediný orgán dohľadu EÚ, právomoci EÚ sú rozdelené medzi viaceré orgány a koordinácia s členskými štátmi sa vykonáva samostatne.

Vyjadrujeme odporúčania na nápravu týchto záležitostí.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.