Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 14/2021: Spolupráca v rámci programu Interreg: potenciál cezhraničných regiónov Európskej únie zatiaľ nebol naplno využitý

Slovak icpdf.png 3 MB
01.07.2021

Cieľom cezhraničnej spolupráce je riešiť spoločné výzvy, ktoré členské štáty spoločne identifikovali v pohraničných regiónoch, a využiť nevyužitý potenciál rastu. Mnohé takéto regióny vo všeobecnosti dosahujú slabšie hospodárske výsledky než iné regióny v rámci členského štátu.

Zistili sme, že programy spolupráce, ktoré sme skúmali, mali jasné stratégie na riešenie výziev v cezhraničných regiónoch, pre ktoré boli určené. Možnosti programov na uvoľnenie potenciálu týchto regiónov však boli obmedzované nedostatkami vo vykonávaní a nedostatočnými informáciami z monitorovania.

Orgánom zodpovedným za programy a Komisii predkladáme viacero odporúčaní na lepšie zameranie programov spolupráce a na určovanie prioritných projektov a podporovanie projektov na základe prínosu, ako aj na vymedzenie ukazovateľov, ktoré umožnia zachytiť cezhraničný účinok projektov.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.