Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 18/2021: Dohľad Komisie nad členskými štátmi, ktoré ukončujú program makroekonomických úprav: vhodný nástroj, ktorý si vyžaduje zefektívnenie

Slovak icpdf.png 1 MB
15.09.2021

Komisia zodpovedá za dohľad nad členskými štátmi eurozóny, ktoré ukončujú program makroekonomických úprav, a ubezpečuje sa tak, že udržiavajú svoju hospodársku a finančnú stabilitu. Je to prínosné pre členské štáty aj ich veriteľov. My sme skúmali koncepciu, vykonávanie a účinnosť dohľadu Komisie nad piatimi členskými štátmi (Írsko, Grécko, Španielsko, Cyprus a Portugalsko). Zistili sme, že hoci je dohľad vhodným nástrojom, jeho účinnosť obmedzovali nejasné ciele a nedostatočná efektívnosť a zameranie vykonávania. Komisii predkladáme odporúčania na riešenie týchto problémov vrátane revízie príslušných právnych predpisov s cieľom začleniť činnosti vykonávané v rámci dohľadu do európskeho semestra.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.