Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 21/2021: Financovanie EÚ v súvislosti s  biodiverzitou a zmenou klímy v lesoch EÚ: pozitívne, ale obmedzené výsledky

Slovak icpdf.png 4 MB
04.10.2021

​​Lesy v EÚ majú viac funkcií a slúžia na environmentálne, hospodárske a sociálne účely. Hoci sa lesnatosť v posledných 30 rokoch zvýšila, stav lesov sa zhoršuje. Postupy udržateľného obhospodarovania majú zásadný význam na zachovanie biodiverzity a riešenie zmeny klímy v lesoch. Zistili sme, že v oblastiach, v ktorých má EÚ plnú právomoc konať, mohla Komisia prijať dôraznejšie opatrenia, ktoré by prispeli k ochrane lesov v EÚ. Odporúčame Komisii, aby tento príspevok zlepšila, posilnila boj proti nezákonnej ťažbe dreva a lepšie zamerala opatrenia na rozvoj vidieka v oblasti lesného hospodárstva na biodiverzitu a zmenu klímy.

​Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.