Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 24/2021: Financovanie založené na výkonnosti v rámci politiky súdržnosti: cenné ambície, ale v období 2014 – 2020 pretrvávali prekážky

Slovak icpdf.png 5 MB
21.10.2021

Posúdili sme využívanie nástrojov financovania politiky súdržnosti na základe výkonnosti v období 2014 – 2020. Zamerali sme sa na požiadavku splnenia konkrétnych ex ante kondicionalít, záväznú výkonnostnú rezervu a na modely financovania založeného na výkonnosti. Naším auditom sa potvrdilo, že všetky tri nástroje viedli k novým prístupom vo vykonávaní. Zásadne však nezmenili spôsob prideľovania a vyplácania finančných prostriedkov EÚ. Odporúčame Komisii v období 2021 – 2027 čo najlepšie využiť základné podmienky, včas pripraviť podklady na účinné preskúmanie v polovici obdobia v roku 2025, vysvetliť pravidlá tvoriace základ modelu „financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi“, a objasniť prístup k poskytovaniu uistenia o financovaní EÚ prostredníctvom „financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi“.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.