Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Preskúmanie č. 05/2021: Rámec EÚ pre veľké projekty dopravnej infraštruktúry: medzinárodné porovnanie

Slovak icpdf.png 2 MB
25.11.2021

Veľké projekty v oblasti infraštruktúry zohrávajú kľúčovú úlohu pri realizácii transeurópskej dopravnej siete EÚ. V tomto preskúmaní porovnávame rámec EÚ upravujúci realizáciu týchto projektov s vybranými krajinami a opisujeme postupy, ktoré by Komisiu a tvorcov politík mohli inšpirovať a v prípade potreby by mohli byť prispôsobené kontextu EÚ. Neobjavili sme žiadny postup, ktorým by sa mohli riešiť slabé stránky EÚ v súvislosti so stratégiou. Pokiaľ však ide o procesy týkajúce sa koordinácie, výberu, monitorovania a ex post hodnotenia, vyzdvihujeme relevantné príklady.
Takisto sme analyzovali prekročenie rozpočtu a oneskorenie harmonogramu v šiestich projektoch spolufinancovaných z prostriedkov EÚ. V globálnom meradle je prekročenie rozpočtu v štyroch z týchto projektov menšie, no oneskorenia harmonogramu vo väčšine projektov je v priemere dlhšie.