Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 27/2021: Podpora cestovného ruchu zo strany EÚ Potreba novej strategickej orientácie a lepšieho prístupu k financovaniu

Slovak icpdf.png 5 MB
14.12.2021

Cestovný ruch je kľúčovým hospodárskym odvetvím v EÚ. Pandémia ochorenia COVID-19 mala dramatický a bezprecedentný vplyv na odvetvie cestovného ruchu, prudko sa znížili toky cestovného ruchu, a tým aj príjmy podnikov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. Okrem tohto bezprostredného otrasu čelí odvetvie cestovného ruchu ďalším dlhodobejším výzvam súvisiacim s jeho ekologickou a digitálnou transformáciou, konkurencieschopnosťou, udržateľnosťou a odolnosťou.

Komisia vymedzila svoju súčasnú stratégiu EÚ v oblasti cestovného ruchu už v roku 2010. Od roku 2015 až do pandémie COVID-19 Komisia revidovala priority v oblasti cestovného ruchu v kontexte širších politických stratégií, ale tieto priority nepretransformovala do konkrétneho akčného plánu na podporu ich vykonávania. V reakcii na dramatický vplyv pandémie COVID-19 na odvetvie cestovného ruchu v EÚ Komisia iniciovala opatrenia zamerané na vymedzenie programu v oblasti cestovného ruchu do roku 2030. Pri našej analýze projektov EFRR v oblasti cestovného ruchu sme zistili zmiešané výsledky: niektoré projekty boli udržateľné a prispeli k podpore činnosti cestovného ruchu v regióne; iné mali len obmedzený vplyv. V niekoľkých prípadoch nedostatky v počiatočnom plánovaní projektov a posúdení potrieb, ako aj vo fáze výberu projektov viedli k zníženiu rozsahu projektov, oneskoreniam a prekročeniu nákladov počas realizácie projektov. Komisia predložila opatrenia na zmiernenie vplyvu krízy spôsobenej ochorením COVID-19 na odvetvie cestovného ruchu v EÚ.

Odporúčame, aby Komisia stanovila novú stratégiu EÚ v oblasti cestovného ruchu. Mala by tiež nabádať členské štáty, aby uplatňovali postupy výberu investícií do cestovného ruchu financované z EFRR s cieľom podporiť túto novú strategickú orientáciu.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.