Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 07/2022: Nástroje internacionalizácie MSP: vysoký počet podporných opatrení, ktoré však nie sú v plnej miere súdržné ani koordinované

Slovak icpdf.png 2 MB
17.05.2022

Posúdili sme, či je politika EÚ v oblasti internacionalizácie MSP podporovaná súdržnou a koordinovanou stratégiou a či sieť Enterprise Europe Network a iniciatíva Startup Europe úspešne prispeli k internacionalizácii MSP.

Hoci Komisia zaviedla mnohé opatrenia na podporu internacionalizácie MSP, chýba im dostatočná súdržnosť a koordinácia. Sieť Enterprise Europe Network splnila svoje ciele, ale potrebuje väčšiu viditeľnosť a lepšie pokrytie v tretích krajinách. Iniciatíva Startup Europe rieši potreby začínajúcich podnikov v krátkodobom horizonte a chýba jej dostatočné monitorovanie a koordinácia.

Odporúčame, aby Komisia zvýšila informovanosť, súdržnosť a udržateľnosť opatrení, zvýšila viditeľnosť siete Enterprise Europe Network, jej spoluprácu s podobnými programami, jej geografické pokrytie a zlepšila monitorovanie a dlhodobú účinnosť iniciatívy Startup Europe.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.