Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 11/2022: Ochrana rozpočtu EÚ - Čierne listiny treba využívať lepšie

Slovak icpdf.png 2 MB
23.05.2022

„Zaraďovanie subjektov na čiernu listinu“ je opatrenie zamerané na predchádzanie podvodom. Prostredníctvom databázy EDES sa EÚ snaží vylúčiť z prijímania verejných finančných prostriedkov nedôveryhodné protistrany, napríklad tie, ktoré sú zapojené do podvodu, korupcie alebo iných nezrovnalostí. V rámci tohto auditu sme posudzovali, či sa čierna listina účinne využíva na ochranu rozpočtu EÚ. Dospeli sme k záveru, že súčasný systém nie je účinný, pretože neexistuje ucelený súbor povinností pre jednotlivé spôsoby platby. Navyše v prípade finančných prostriedkov riadených členskými štátmi nie je používanie systému vylúčenia povinné. Rozdrobená zodpovednosť a nedostatky pri identifikácii protistrán, ktoré by mali byť vylúčené, sú dôvodom toho, že na čiernu listinu EDES sa dostáva len málo prípadov. Odporúčame preto rozšíriť používanie systému EDES aj na finančné prostriedky spravované členskými štátmi, na ktoré sa v súvislosti s vylučovaním v súčasnosti vzťahuje spleť rôznych právnych povinností. Takisto odporúčame viac využívať na identifikáciu nedôveryhodných protistrán dáta a digitálne nástroje.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.