Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 14/2022: Reakcia Komisie na podvody v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky – Čas na prehĺbenie prehľadu

Slovak icpdf.png 2 MB
04.07.2022

​​Podvody poškodzujú finančné záujmy EÚ a zabraňujú, aby sa prostredníctvom zdrojov EÚ dosiahli ciele politík. V tejto správe predkladáme prehľad rizík podvodov ovplyvňujúcich spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) a posudzujeme reakciu Komisie na podvody v rámci SPP. Dospeli sme k záveru, že Komisia reagovala na prípady podvodov vo výdavkoch na SPP, ale nebola dostatočne aktívna pri riešení vplyvu rizika zaberania pôdy na platby v rámci SPP, pri monitorovaní opatrení členských štátov na boj proti podvodom a pri využívaní potenciálu nových technológií. Odporúčame Komisii opatrenia na prehĺbenie jej prehľadu o rizikách podvodov a opatreniach na boj proti podvodom a následne konať na základe jej posúdenia a posilniť jej úlohu pri presadzovaní nových technológií na predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie.

​Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.