Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 16/2022: Údaje v spoločnej poľnohospodárskej politike – Nevyužitý potenciál veľkých dát na vyhodnotenie politiky

Slovak icpdf.png 3 MB
28.06.2022

Uplatňovanie prístupu založeného na dôkazoch pri prijímaní politických rozhodnutí si vyžaduje rôzne údaje z rôznych zdrojov a následnú analýzu. Posudzovali sme, či Komisia dobre využíva dáta a dátovú analytiku pri koncipovaní, monitorovaní a hodnotení spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá predstavuje viac než tretinu rozpočtu EÚ. Zistili sme, že Komisia prijala niekoľko iniciatív na zlepšenie používania existujúcich údajov. Stále však pretrvávajú problémy, ktoré bránia najlepšiemu možnému využitiu zozbieraných údajov. Prekážky, ako je nedostatočná štandardizácia a limity v dôsledku agregácie údajov, znižujú dostupnosť a využiteľnosť údajov. Predkladáme niekoľko odporúčaní vrátane zlepšenia používania rozčlenených údajov z členských štátov.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.