Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Správa o podmienených záväzkoch vyplývajúcich z toho, ako Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, Rada a Komisia plnili svoje úlohy podľa tohto nariadenia za rozpočtový rok 2021

Slovak icpdf.png 3 MB
30.11.2022

​​Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií je systém EÚ na riešenie krízových situácií bánk v ťažkostiach v eurozóne, v ktorom hrá hlavnú úlohu Jednotná rada pre riešenie krízových (SRB) spolu s Komisiou a Radou. SRB dohliada nad jednotným fondom na riešenie krízových situácií (SRF), ktorý možno využiť na riešenie krízových situácií bánk. Máme povinnosť každoročne predkladať správu o prípadných vyplývajúcich podmienených záväzkoch.

SRF nebol doposiaľ využitý, ale prvé riešenie krízových situácií a ďalšie rozhodnutia, ako aj príspevky ex ante do SRF sú predmetom značného nárastu počtu prebiehajúcich súdnych konaní. Za rozpočtový rok 2021 Komisia ani Rada neoznámili žiadne podmienené záväzky. V nadväznosti na naše odporúčanie z minuloročnej správy SRB vypracovala metódu výpočtu podmienených záväzkov týkajúcich sa právnych napadnutí príspevkov ex ante a vykázala výrazne nižšiu sumu v porovnaní so sumou zverejnenou v účtovnej závierke za rok 2020. SRB nevykázala žiadne podmienené záväzky súvisiace s rozhodnutím o riešení krízovej situácie. Nenašli sme žiadne dôkazy, ktoré by boli zásadne v rozpore s týmto posúdením SRB. Poznamenávame však, že niektoré súdne konania v súvislosti s príspevkom ex ante do SRF, zamerané na konkrétne aspekty výpočtov SRB a riziko úbytku hospodárskych zdrojov, boli v niektorých prípadoch posúdené ako možné.