Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 22/2022: Podpora EÚ pre uhoľné regióny – Obmedzené zameranie na sociálno-ekonomickú a energetickú transformáciu

Slovak icpdf.png 2 MB
09.11.2022

​​Na dosiahnutie klimatických cieľov EÚ je potrebné postupne vyradiť uhlie a EÚ v roku 2020 zriadila Fond na spravodlivú transformáciu vo výške 19,3 mld. EUR, ktorý má podporovať prechod na klimatickú neutralitu. S cieľom vyvodiť ponaučenia z implementácie tohto fondu sme posudzovali, či podpora EÚ v rokoch 2014 – 2020 účinne prispela k sociálno-ekonomickej a energetickej transformácii v tých regiónoch EÚ, kde uhoľný priemysel upadá. Dospeli sme k záveru, že podpora EÚ mala obmedzené zameranie a vplyv na vytváranie pracovných miest a energetickú transformáciu a že napriek celkovému pokroku zostáva uhlie v niektorých členských štátoch významným zdrojom emisií skleníkových plynov. Odporúčame prijať opatrenia na účinné a efektívne využívanie Fondu na spravodlivú transformáciu a na lepšie riadenie emisií metánu zo zatvorených alebo z opustených baní.

​Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.