-->

Členovia-spravodajcovia

Členov Dvora audítorov menuje Rada po porade s Európskym parlamentom a na základe nominácií vlád príslušných členských štátov. Členovia sú volení na šesťročné obnoviteľné funkčné obdobie. Svoje povinnosti sú povinní vykonávať úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme Európskej únie.

Okrem toho, že sú členmi kolégia, sú členovia zaradení do jednej z piatich komôr, ktoré sa špecializujú na rôzne oblasti politiky. Tieto komory prijímajú väčšinu audítorských správ a stanovísk.

Každý člen je tiež zodpovedný za vykonávanie konkrétnych úloh, predovšetkým v oblasti auditu. Audítorskú činnosť, na základe ktorej sa vypracuje správa, vykonávajú audítori príslušnej komory. Zodpovedný člen predloží správu na schválenie komore a/alebo celému Dvoru audítorov, a následne Európskemu parlamentu, Rade a iným zainteresovaným inštitucionálnym partnerom a médiám.

Viac informácií o našich členoch a členkách nájdete na doleuvedených odkazoch.