-->

Oblasti politiky

Spolupráca s výbormi Európskeho parlamentu

Zistenia z našich auditov výkonnosti týkajúcich sa množstva rôznych oblastí politiky EÚ prezentujeme v osobitných správach a preskúmaniach.

V tejto časti uvádzame najrelevantnejšie osobitné správy pre každý výbor EP na obdobie 2019 – 2024.

Členovia a audítori Európskeho dvora audítorov sú pripravení a ochotní prediskutovať svoje zistenia a odporúčania priamo so všetkými výbormi EP, na vypočutiach či seminároch alebo v politických skupinách EP.

Prostredníctvom nasledujúcich odkazov si môžete vyhľadať, ktoré z našich správ sú najrelevantnejšie pre daný výbor EP.