-->

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

 

Je čoraz jasnejšie, že súčasný prístup k využívaniu prírodných zdrojov a ochrane životného prostredia bude možno potrebné zmeniť, aby sa zmiernili dlhodobé tlaky, ktorým sú vystavené svetové ekosystémy a každodenný život občanov EÚ. V našej práci v oblastiach, ako je zmena klímy a znečistenie, je táto nová realita zohľadnená. EÚ čelí novým výzvam v súvislosti s verejným zdravím a potravinovým reťazcom.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Zachovávanie nášho životného prostredia, zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na ňu a boj proti znečisťovaniu vzduchu, pôdy a vody predstavujú značné výzvy, ktoré sa dajú riešiť len spoluprácou vo vnútri EÚ i za jej hranicami. EÚ je tradične celosvetovým lídrom vo všetkých týchto troch oblastiach, je však možné, že bude potrebné prehodnotiť, ako sa koncipujú a vykonávajú jej politiky, aby sa zaistilo lepšie zameranie a účinnosť.