-->

Doprava a cestovný ruch

 

Doprava a mobilita sú jadrom európskeho projektu. Európske dopravné projekty, ktoré priamo vybrala a spolufinancuje Európska komisia, sú financované z podokruhu rozpočtu EÚ týkajúceho sa konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť. Väčšia časť finančných prostriedkov EÚ na projekty v oblasti dopravy však stále pochádza z rozpočtu na súdržnosť.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. V nadchádzajúcich rokoch digitálna revolúcia významne ovplyvní dopravné toky v dôsledku svojho vplyvu na logistické reťazce a zmeny správania spotrebiteľov. S cieľom vyriešiť očakávaný tok dopravy je potrebné dopravnú infraštruktúru v Európe vybudovať, prispôsobiť a udržiavať. To si bude v budúcich rokoch vyžadovať značné verejné investície a nové prístupy k financovaniu týchto investícií. Súčasne sa zvýši význam riešení šetrných k životnému prostrediu, ako sú elektrické vozidlá a technológie podporujúce spolujazdu, a vlády im budú musieť prispôsobiť infraštruktúru a dopravné systémy.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.