-->

Hospodárske a menové veci

 

Počas hospodárskej a finančnej krízy sa ukázali nedostatky v správe hospodárskych záležitostí EÚ a neustále riziká pre európsky finančný a bankový systém. Rovnako ako výbor ECON sa snažíme zaistiť, aby sa poznatky získané v tomto období využívali v budúcnosti na všetkých úrovniach čo najúčinnejšie.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Očakávame pretrvávajúce výzvy pre fiškálnu udržateľnosť, čo je stále zraniteľný finančný sektor, v situácii, keď stagnuje proces globalizácie a po hospodárskej kríze klesá podpora pre systém voľného trhu. Vzhľadom na vzostup Číny a ďalších budúcich svetových hospodárskych veľmocí hrozí, že relatívna konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ bude naďalej klesať.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.