-->

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je v centre politík EÚ. V roku 2019 predstavovala podpora EÚ pre poľnohospodárov v rámci okruhu „Udržateľný rast: prírodné zdroje“ sumu vyše 57 mld. EUR. Keďže je SPP tradičnou oblasťou politiky EÚ, jej cieľom je okrem iného podporovať poľnohospodárov a zlepšovať produktivitu poľnohospodárstva, zabezpečiť stabilné zásobovanie cenovo dostupnými potravinami, ochraňovať poľnohospodárov Európskej únie, zachovávať vidiecke oblasti a územia v EÚ. Pri takej obrovskej výdavkovej oblasti (približne 38 % ročného rozpočtu EÚ) je finančné riadenie zásadne dôležité. Už v roku 2019 sme analyzovali konkrétne témy týkajúce sa poľnohospodárstva, ako je stabilizácia príjmov poľnohospodárov, nové technológie zobrazovania na účely monitorovania v poľnohospodárstve, systém kontroly produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a chemické nebezpečenstvá v potravinách. Pre SPP po roku 2020 sa vymedzia nové ciele a okrem iného bude mierne upravená podpora príjmov a plány pre environmentálne a klimatické opatrenia budú ambicióznejšie.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. V súlade s novou SPP budeme svedkami užšieho prepojenia medzi zmenou klímy, súperením o zdroje a zachovávaním nášho prostredia. Vo všetkých oblastiach obchodu a priemyslu, ako je doprava, výstavba a poľnohospodárstvo, budú dôležité riešenia šetrné k životnému prostrediu. To bude mať hospodárske dôsledky na miestnej a národnej úrovni i v celej EÚ.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.