-->

Regionálny rozvoj

Politika súdržnosti tvorí významný podiel výdavkov z rozpočtu EÚ a verejných investícií v mnohých členských štátoch. Pravidelne informujeme o koncepcii, vykonávaní a monitorovaní programov a projektov v oblasti súdržnosti.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Hospodárska a sociálna súdržnosť majú pre EÚ zásadný význam. Vysoká a rastúca nerovnosť by mohla našu spoločnosť poškodiť mnohými spôsobmi, v neposlednom rade pokiaľ ide o hospodársky rast, a mohla by byť prekážkou pre dosiahnutie súdržnosti. V nadchádzajúcich rokoch bude v snahe znižovať regionálne nerovnosti rásť tlak na účinnosť a efektívnosť politiky súdržnosti a rozvoja vidieka. Výdavky v oblasti súdržnosti sa zároveň využívajú aj na podporu iných cieľov politík EÚ a v programovom období 2021 – 2027 budú čoraz viac prepojené s európskym semestrom.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.