-->

Rozpočty

Hlavnou zodpovednosťou výboru BUDG je viacročný finančný rámec (VFR), ktorý formuje dlhodobé výdavky EÚ. Zvládnutie prechodu z jedného VFR na ďalší je pre správne finančné riadenie EÚ veľmi dôležité. Neustále vyzývame k väčšiemu dôrazu na pridanú hodnotu v období 2021 – 2027, ako aj na väčšiu flexibilitu a transparentnosť a prísnejšiu povinnosť zodpovedať sa.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. V uplynulom desaťročí sa finančná podpora z rozpočtu EÚ poskytovala vo forme alternatívnych nástrojov, ako sú finančné nástroje, verejno-súkromné partnerstvá a rozpočtová podpora. Naďalej budeme preverovať, či sú tieto nástroje i akékoľvek nové metódy vykonávania politík EÚ vhodné na daný účel a či zabezpečujú, aby sa obmedzený objem finančných prostriedkov EÚ vynakladal efektívne a účinne. Takisto podrobne preskúmame akékoľvek návrhy týkajúce sa revízie financovania rozpočtu EÚ či prerozdelenia finančných prostriedkov v programovom období 2021 – 2027.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.