-->

Kontrola rozpočtu

 

S výborom CONT úzko spolupracujeme hlavne na otázkach týkajúcich sa riadenia rozpočtu EÚ. Chceme, aby sa peniaze daňových poplatníkov vynakladali efektívne, účinne a v súlade s právnymi predpismi EÚ. Kontrolujeme účtovné závierky inštitúcií, orgánov, agentúr a spoločných podnikov EÚ a navrhujeme zlepšenia s cieľom zabezpečiť správne finančné riadenie. Takisto vykonávame audity výkonnosti týkajúce sa programov a projektov EÚ s cieľom posúdiť, či za vynaložené peniaze zabezpečujú optimálnu hodnotu.

Naše výročné správy obsahujú výsledky finančných auditov a auditov zhody týkajúcich sa rozpočtu Európskej únie, Európskych rozvojových fondov, všetkých inštitúcií EÚ, agentúr a spoločných podnikov EÚ. Ich súčasťou sú každý rok vyhlásenia o vierohodnosti a špecifické hodnotenia hlavných oblastí rozpočtu a venujú sa aj aspektom rozpočtového riadenia a výkonnosti.

Výboru CONT spravidla predkladáme svoje osobitné správy. Výročné správy a osobitné správy slúžia ako základ pre každoročné udelenie absolutória Parlamentom pod vedením výboru CONT.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Predpokladáme, že EÚ bude čeliť viacerým výzvam vrátane digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti, zmeny klímy, tlaku na právny štát a demokraciu, spomalenia procesu globalizácie, narastajúcej nerovnosti a silnejúcich nacionálnych postojov. Všetky tieto výzvy by tiež mohli mať výrazné dôsledky na hospodárstvo a rozpočet.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.