-->

Medzinárodný obchod

​Colná únia EÚ sa stala najväčším obchodným blokom na svete. Naše správy sa venovali fyzickej infraštruktúre, ktorá umožňuje obchodovanie Únie so zvyškom sveta, ako aj finančným postupom, ktoré sú jeho základom.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Medzinárodné pravidlá, voľný obchod a multilateralizmus sú hlavnými zásadami EÚ. Nová hospodárska dynamika môže znamenať, že EÚ bude musieť upraviť svoje obchodné vzťahy, ďalej presadzovať svoje základné hodnoty vo svojich obchodných partnerstvách a stať sa konkurencieschopnejšou vo svetovom hospodárstve alebo riskovať pokles v zahraničnom obchode.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.