-->

Práva žien a rodová rovnosť

Rovnosť mužov a žien je jednou zo základných hodnôt zakotvených v zmluvách EÚ. Jej dosiahnutie je jedným z cieľov EÚ. Zlepšenie rodovej rovnosti povedie k hospodárskemu rastu v EÚ a bude prínosom pre jednotlivcov i spoločnosť.

Parlament zaujal k podpore rodovej rovnosti dôrazný postoj a vyzýva k tomu, aby sa do nasledujúceho viacročného finančného rámca začlenilo účinné rodové rozpočtovanie a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti. My sa budeme snažiť poskytnúť kľúčové informácie o otázkach rodovej rovnosti a rozpočtu EÚ a vyzdvihnúť získané poznatky o začleňovaní hľadiska rodovej rovnosti počas programového obdobia 2014 – 2020.

Ako audítori EÚ sa pozeráme aj dopredu, aby sme mohli pomôcť pri riešení hlavných výziev, ktorým bude EÚ v budúcnosti čeliť. Hoci sa zdá, že rodová rovnosť sa už chápe omnoho lepšie a zameranie na ňu je väčšie, stále pretrváva riziko, že aspekty rodovej rovnosti sa nebudú systematicky začleňovať do koncepcie a vykonávania politík a programov EÚ. Pretrvávajúce rodové rozdiely, pokiaľ ide o dosiahnuté vzdelanie, platy, mieru aktivity na trhu prácu a poskytovanie neplatenej práce, budú prekážkou pre vytvorenie rovnoprávnejšej a inovatívnejšej spoločnosti.

Všetky tieto faktory budeme v budúcnosti zohľadňovať pri výbere audítorských úloh a formulovaní odporúčaní.