Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo št. 22/2019: Zahteve EU za nacionalne proračunske okvire je treba dodatno okrepiti, njihovo uporabo pa bolje spremljati

Slovene icpdf.png 2 MB
04/12/2019

V poročilu je ocenjeno, ali je ukrepanje Komisije po krizi za okrepitev proračunskih okvirov držav članic EU doseglo pričakovane rezultate. Zakonodajni ukrepi EU so zagotovili spodbude, vendar bi bilo pravni okvir mogoče izboljšati, Komisija pa je doslej dobila le omejena zagotovila, da države članice ustrezno izvajajo zahteve EU. Poleg tega obstaja tveganje nekonsistentnosti med ocenami Komisije in neodvisnih fiskalnih institucij glede skladnosti nacionalnih letnih in srednjeročnih fiskalnih načrtov s fiskalnimi pravili EU, s čimer bi se lahko zmanjšala uspešnost fiskalnega okvira EU. In nazadnje, uspešnost Evropskega fiskalnega odbora je omejena zaradi njegove sedanje institucionalne ureditve in tega, da Komisiji njegovih priporočil ni treba upoštevati, in to brez ustreznega pojasnila.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.