Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo št. 09/2019: Podpora EU Maroku: rezultati doslej omejeni

Slovene icpdf.png 4 MB
11/12/2019

Sodišče je s to revizijo ocenjevalo uspešnost proračunske podpore EU Maroku v obdobju 2014–2018. V okviru revizije, ki je zajemala proračunsko podporo v sektorjih zdravstva, socialne zaščite, pravosodja in razvoja zasebnega sektorja, je pregledalo, kako je Komisija upravljala proračunsko podporo, in ovrednotilo doseganje ciljev. Komisija je menila, da je proračunska podpora ustrezen instrument za zagotavljanje pomoči. Sodišče pa je ugotovilo, da ima nizko dodano vrednost in ne more dobro podpirati reform, in sicer zaradi neoptimalne osredotočenosti, neustreznega izvajanja in nezadostnega spremljanja. Glavne slabosti so se nanašale na zasnovo kazalnikov in ocenjevanje rezultatov. Sodišče je zato pripravilo priporočila v zvezi z osredotočenjem podpore na manj sektorjev, izboljšanjem zasnove kazalnikov in kontrolnih postopkov za izplačila ter krepitvijo dialoga o politikah.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.