EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

2019 Na kratko o reviziji EU

Slovene icpdf.png 3 MB
10/11/2020

Nekaj besed o dokumentu Na kratko o reviziji EU za leto 2019

V dokumentu Na kratko o reviziji EU za leto 2019 je pregled letnih poročil Sodišča o splošnem proračunu EU in evropskih razvojnih skladih za leto 2019, v katerih je predstavljena izjava Sodišča o zanesljivosti zaključnih računov ter o zakonitosti in pravilnosti z njima povezanih transakcij. Navedene so tudi ključne ugotovitve Sodišča v zvezi s prihodki in glavnimi področji porabe v okviru proračuna EU ter evropskih razvojnih skladov, pa tudi ugotovitve v zvezi z upravljanjem proračuna in finančnim poslovodenjem ter spremljanjem izvrševanja prejšnjih priporočil Sodišča.

Celotni besedili poročil sta na voljo na spletišču eca.europa.eu.

Evropsko računsko sodišče je neodvisni zunanji revizor Evropske unije. Opozarja na tveganja, daje zagotovila, prikazuje pomanjkljivosti in dobre prakse ter oblikovalcem politike in zakonodajalcem EU ponuja usmeritve za izboljšanje upravljanja politik in programov EU. S svojim delom zagotavlja, da evropski državljani vedo, kako se porablja njihov denar.