Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 14/2020: Razvojna pomoč EU za Kenijo

Slovene icpdf.png 2 MB
08/09/2020

Sodišče je pri tej reviziji preučilo uporabo razvojne pomoči, ki je bila z evropskimi razvojnimi skladi (ERS) zagotovljena Keniji in je glavni vir financiranja EU za to državo. Kenija je za obdobje 2014– 2020 iz ERS prejela 435 milijonov EUR. Sodišče je preučilo proces dodeljevanja pomoči iz ERS in ugotovilo, da pri njem pomoči ni bilo mogoče povezati s smotrnostjo, upravljanjem in zavezanostjo držav strukturnim reformam. Sodišče je ugotovilo, da je bila pomoč razdeljena med mnogo področij in da Komisija ni pojasnila, kako in zakaj se bo s podporo izbranim sektorjem največ pripomoglo k zmanjševanju revščine v Keniji. Čeprav so revidirani projekti na splošno prinesli pričakovane izložke in izide, njihov učinek na splošni razvoj države še ni bil dokazan. Sodišče na podlagi svojega dela v zvezi s Kenijo priporoča ponovni razmislek o pristopu k dodeljevanju pomoči državam AKP. Priporoča tudi dajanje prednosti nekaterim sektorjem v Keniji, pri čemer je treba nameniti posebno pozornost usmerjanju pomoči v doseganje rezultatov.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.