Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 26/2020: Morsko okolje: zaščita EU je obsežna, vendar ni poglobljena

Slovene icpdf.png 10 MB
26/11/2020

Izguba morske biotske raznovrstnost in habitatov je stalen izziv, povezan z evropskimi morji. Sodišče je v tem poročilu preučilo, kako je v delih Atlantika in Sredozemskega morja ta izziv obravnavan s ključnimi politikami in programi porabe EU.

Okvir za zaščito morskega okolja sicer obstaja, z ukrepi EU pa niso bili ponovno vzpostavljeni dobro okoljsko stanje morij in trajnostne ravni ribolova v vseh morjih. Pravila EU o zaščiti niso privedla do okrevanja pomembnih ekosistemov in habitatov; z zaščitenimi morskimi območji je zagotovljena le omejena zaščita; določbe za usklajevanje ribiške politike s politiko varstva morskega okolja se v praksi le malo uporabljajo; za ohranitvene ukrepe pa se porabi razmeroma malo razpoložljivih sredstev.

Čeprav so se staleži rib v Atlantiku izmerljivo izboljšali, se v Sredozemskem morju niso.

Sodišče je Komisiji dalo priporočila, da bi skupaj z državami članicami obravnavala te probleme.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.