Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 06/2021: Finančni instrumenti v kohezijski politiki ob zaključitvi obdobja 2007–2013: splošni rezultati preverjanj so bili dobri, vendar nekatere napake ostajajo

Slovene icpdf.png 2 MB
29/04/2021

Finančni instrumenti so bili pomemben način financiranja kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013. Evropsko računsko sodišče je pri prejšnjih revizijah v zvezi s temi instrumenti odkrilo več napak in slabosti med izvajanjem. Komisija je navedla, da bodo te pomanjkljivosti odpravljene ob zaključitvi.

Sodišče je ugotovilo, da so Komisija in države članice v glavnem sprejele potrebne ukrepe za preverjanje upravičenosti teh odhodkov ob zaključitvi. Čeprav je odkrilo nekatere napake s finančnim učinkom, so bili rezultati njihovega dela na splošno dobri. Večina pomanjkljivosti, ki jih je ugotovilo Sodišče, je bila sicer za programsko obdobje 2014–2020 odpravljena, vendar Sodišče Komisiji priporoča, naj pripravi nasvete na podlagi najpogostejših napak, odkritih pri revizijah. Poleg tega ji priporoča, naj dopolni smernice za revizijske organe v zvezi z dajanjem zagotovila o upravičenosti odhodkov iz finančnih instrumentov ob zaključitvi.

Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.