Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 18/2021: Nadzor Komisije nad državami članicami, ki so zaključile program za makroekonomsko prilagoditev: ustrezno orodje, ki ga je treba racionalizirati

Slovene icpdf.png 1 MB
15/09/2021

Komisija je odgovorna za nadzor nad državami članicami euroobmočja, ki so zaključile program za makroekonomsko prilagoditev, da se ohrani njihova gospodarska in finančna stabilnost. To koristi državam članicam in njihovim posojilodajalcem. Sodišče je preučilo zasnovo, izvajanje in uspešnost nadzora Komisije nad petimi zadevnimi državami članicami (Irsko, Grčijo, Španijo, Ciprom in Portugalsko). Ugotovilo je, da je bil nadzor sicer ustrezno orodje, vendar pa je bila njegova učinkovitost oslabljena zaradi nejasnih ciljev ter nezadostne racionalizacije in osredotočenosti na izvajanje. Za odpravo teh težav je Komisiji izreklo priporočila, vključno s spremembo relevantne zakonodaje za vključitev njenih dejavnosti nadzora v evropski semester.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.