Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 21/2021: Financiranje EU za biotsko raznovrstnost in podnebne spremembe v gozdovih EU: pozitivni, vendar omejeni rezultati

Slovene icpdf.png 3 MB
04/10/2021

Gozdovi EU imajo več funkcij; koristijo namreč okoljskim, gospodarskim in družbenim namenom. Čeprav se je gozdna površina v zadnjih 30 letih povečala, se stanje gozdov slabša. Prakse trajnostnega gospodarjenja so ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti in obravnavanje podnebnih sprememb v gozdovih. Sodišče je ugotovilo, da bi lahko Komisija na področjih, na katerih je EU v celoti pristojna za ukrepanje, sprejela strožje ukrepe in tako prispevala k varstvu gozdov EU. Sodišče daje Komisiji priporočila za izboljšanje tega prispevka, okrepitev boja proti nezakoniti sečnji in boljšo osredotočenost gozdarskih ukrepov za razvoj podeželja na biotsko raznovrstnost in podnebne spremembe.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.