Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 27/2021: Podpora EU turizmu: potrebna sta nova strateška usmeritev in boljši pristop k financiranju

Slovene icpdf.png 5 MB
14/12/2021

Turizem je eden od ključnih gospodarskih sektorjev v EU. Posledice pandemije COVID-19 za turistični sektor so bile močne in brez primere, zaradi nje pa so se znatno zmanjšali turistični tokovi in posledično tudi prihodki podjetij, povezanih s turizmom. Poleg tega neposrednega šoka pa se turistični sektor spoprijema še z drugimi, dolgoročnejšimi izzivi, povezanimi z njegovo zeleno in digitalno preobrazbo, konkurenčnostjo, trajnostnostjo in odpornostjo.

Komisija je svojo sedanjo strategijo za turizem EU opredelila leta 2010. Komisija je od leta 2015 do pandemije COVID-19 v okviru širših strategij politike revidirala prioritete na področju turizma, vendar jih ni pretvorila v konkreten akcijski načrt, s katerim bi podpirala njihovo izvajanje. Komisija je v odziv na močan vpliv pandemije COVID-19 na turistični sektor EU sprejela ukrepe za opredelitev agende za turizem za obdobje do leta 2030. Analiza projektov ESRR na področju turizma, ki jo je izvedlo Sodišče, je pokazala mešane rezultate: nekateri projekti so bili trajnostni in so prispevali k spodbujanju turistične dejavnosti v regiji, drugi pa so imeli le omejen vpliv. V več primerih je zaradi pomanjkljivosti pri začetnem načrtovanju projektov in ocenah potreb ter v fazi izbire projektov prišlo do zmanjšanja njihovega obsega, zamud in prekoračitve stroškov med njihovim izvajanjem. Komisija je predlagala ukrepe za ublažitev posledic krize zaradi COVID-19 za turistično industrijo EU.

Sodišče Komisiji priporoča, naj pripravi novo strategijo EU za turizem. Poleg tega naj države članice spodbuja k uporabi postopkov za izbiro naložb v turizem, financiranih iz ESRR, s katerimi bi se podpirala ta nova strateška usmeritev.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.