-->

Člani poročevalci

Člane Sodišča imenuje Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom, predlagajo pa jih vlade njihovih matičnih držav članic. Imenovani so za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Svoje naloge morajo opravljati popolnoma neodvisno in v splošnem interesu Evropske unije.

Člani tvorijo kolegij Sodišča, hkrati pa so razporejeni v enega od petih senatov, od katerih je vsak specializiran za različna področja. V teh senatih se sprejme večina revizijskih poročil in mnenj.

Vsak član je odgovoren tudi za specifične naloge, predvsem na področju revidiranja. Revizijsko delo, na podlagi katerega se pripravi poročilo, opravijo revizorji senata. Član predloži poročilo senatu in/ali kolegiju Sodišča v sprejetje, nato pa ga predstavi Evropskemu parlamentu in drugim relevantnim institucionalnim deležnikom ter medijem.

Kliknite na spodnje povezave za več informacij o članih Sodišča.