-->

Okolje, javno zdravje in varnost hrane

 

Vse bolj postaja očitno, da bo sedanji pristop k rabi naravnih virov in varstvu okolja verjetno treba spremeniti, da bi se odpravili dolgoročni pritiski na svetovne ekosisteme in vsakdanje življenje državljanov EU. Delo Sodišča na področjih, kot so podnebne spremembe in onesnaževanje, odraža te nove okoliščine. EU se spoprijema tudi z novimi izzivi na področju javnega zdravja in prehranske verige.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Varovanje okolja, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter boj proti onesnaževanju zraka, tal in vode pomenijo velike izzive, ki jih je mogoče obravnavati le s sodelovanjem znotraj EU in zunaj njenih meja. EU je tradicionalno vodilna v svetu na vseh treh področjih, vendar bo za večjo osredotočenost in uspešnost verjetno treba spremeniti zasnovo in izvajanje njenih politik.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.