-->

Državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Dostop do pravnega varstva in dobro finančno poslovodenje imata ključno vlogo pri ohranjanju zaupanja državljanov v institucije EU. Tako kot Parlament tudi Sodišče meni, da je treba okrepiti koncept evropskega državljanstva in pravne države. Nedavno je Sodišče znaten del svojih virov namenilo revidiranju tega, kako EU in njene države članice obravnavajo zakonite in nezakonite migracije.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. To, kako EU in njene države članice obravnavajo migracije v Evropo, bo še naprej visoko na političnem dnevnem redu. Čeprav so migracijski tokovi precej pod najvišjo ravnjo iz leta 2015, bosta zaščita meja EU pred nezakonitimi migracijami in vključevanje migrantov v naše socialne, gospodarske in politične sisteme verjetno tudi v bodoče prednostni vprašanji. EU je tradicionalno vodilna pri določanju standardov za varstvo podatkov, leta 2018 pa je začel veljati nov pravni okvir. Vendar pa bodo oblikovalci politik v prihodnjih letih zaradi novih tehnologij in znanstvenega napredka postavljeni pred nova pravna, etična in socialna vprašanja.

V kazenskopravnem sistemu bi se lahko na primer umetna inteligenca uporabljala za prepoznavanje obraza, ocenjevanje tveganja in nadzor na podlagi napovedi. Prinesla pa bo tudi izzive v zvezi s transparentnostjo, točnostjo in pomisleki, ki se nanašajo na državljanske pravice do zasebnosti.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.