-->

Kmetijstvo in razvoj podeželja

Skupna kmetijska politika (SKP) je v središču politik EU. Leta 2019 je podpora EU kmetom v okviru razdelka Trajnostna rast: Naravni viri znašala več kot 57 milijard EUR. Cilji SKP kot tradicionalnega področja EU so med drugim podpirati kmete in izboljšati kmetijsko produktivnost, zagotavljati zanesljivo preskrbo s hrano po dostopnih cenah, zaščititi kmete v Evropski uniji ter ohranjati podeželska območja in krajine v celotni EU. Ker je to področje porabe tako veliko (zajema približno 38 % letnega proračuna EU), je finančno poslovodenje izredno pomembno. Sodišče je že leta 2019 pregledalo specifične teme, povezane s kmetijstvom, kot so stabilizacija dohodkov kmetov, nove tehnologije zajemanja posnetkov za spremljanje kmetijstva, nadzorni sistem za ekološke proizvode in kemijski dejavniki tveganja v živilih. V SKP za obdobje po letu 2020 bodo določeni novi cilji, poleg tega bo med drugim podpora dohodkom nekoliko prilagojena. Tudi na področju okoljskih in podnebnih ukrepov se bodo skušali doseči visoki cilji.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Skladno z novo SKP bodo vzpostavljene tesnejše povezave med podnebnimi spremembami, tekmovanjem za vire in ohranjanjem našega življenjskega prostora. Okolju prijazne rešitve bodo pomembnejše na vseh področjih poslovanja in industrije, kot so promet, gradbeništvo in kmetijstvo. To bo imelo gospodarske posledice na lokalni in nacionalni ravni ter na ravni EU kot celote.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.