-->

Proračunski nadzor

 

Sodišče tesno sodeluje z odborom CONT, zlasti glede vprašanj v zvezi z upravljanjem proračuna EU. Sodišče si želi, da se denar davkoplačevalcev porablja učinkovito, uspešno in v skladu z zakonodajo EU. Sodišče revidira zaključne račune institucij, organov, agencij in skupnih podjetij EU ter predlaga izboljšave za zagotovitev dobrega finančnega poslovodenja. Izvaja tudi revizije smotrnosti poslovanja programov in projektov EU, da bi ocenilo, ali so stroškovno učinkoviti.

Letna poročila Sodišča vsebujejo rezultate njegovega revizijskega dela za revizije računovodskih izkazov in skladnosti za proračun Evropske unije, evropske razvojne sklade ter vse institucije, agencije in skupna podjetja EU. Vključujejo letne izjave o zanesljivosti in posebne ocene glavnih področij proračuna, zajemajo pa tudi vidike upravljanja proračuna in smotrnosti poslovanja.

Sodišče odboru CONT običajno predstavi svoja posebna poročila. Letna in posebna poročila so podlaga za letni postopek Parlamenta za podelitev razrešnice, ki ga vodi odbor CONT.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Pričakuje številne izzive za EU, vključno z digitalno preobrazbo gospodarstva in družbe, podnebnimi spremembami, pritiskom na pravno državo in demokracijo, zastalim procesom globalizacije, vse večjo neenakostjo in krepitvijo nacionalnih teženj. Vsi ti izzivi bi lahko imeli tudi pomembne gospodarske in proračunske posledice.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.