-->

Proračuni

Glavna odgovornost odbora BUDG je večletni finančni okvir, v katerem so določeni dolgoročni odhodki EU. Upravljanje prehoda z enega večletnega finančnega okvira na drugega je zelo pomembno za dobro finančno poslovodenje EU. Sodišče vztrajno poziva, naj se v obdobju 2021–2027 več poudarka namenja dodani vrednosti, boljši fleksibilnosti in transparentnosti ter večji odgovornosti.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. V zadnjem desetletju se je iz proračuna EU zagotavljala finančna podpora z alternativnimi orodji, kot so finančni instrumenti, javno-zasebna partnerstva in proračunska podpora. Sodišče bo še naprej ocenjevalo, ali ta orodja ali katere koli nove metode za izvajanje politike EU ustrezajo svojemu namenu in ali se z njimi zagotavlja učinkovita in uspešna poraba omejenih sredstev EU. Pozorno bo preučilo tudi morebitne predloge za pregled financiranja proračuna EU ali prerazporeditev sredstev v programskem obdobju 2021–2027.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.