-->

Pravice žensk in enakost spolov

Enakost med moškimi in ženskami je ena temeljnih vrednot, zapisanih v pogodbah EU, njena uresničitev pa je eden od ciljev EU. Izboljšave na področju enakosti spolov bodo spodbudile gospodarsko rast v EU ter koristile posameznikom in družbi.

Parlament je zavzel odločno stališče glede spodbujanja enakosti spolov, in sicer je pozval k temu, da se pri naslednjem večletnem finančnem okviru uspešno upoštevata in izvajata koncepta vključevanja vidika spola v proračun in vključevanja načela enakosti spolov. Cilj Sodišča bo zagotoviti konstruktivno kritiko v zvezi z vprašanji enakosti spolov in proračunom EU ter poudariti izkušnje, pridobljene pri vključevanju vidika enakosti spolov v programskem obdobju 2014–2020.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Čeprav se zdi, da se je razumevanje enakosti spolov precej izboljšalo in da se je osredotočenost nanjo povečala, še vedno obstaja tveganje, da vprašanja enakosti spolov ne bodo sistematično vključena v zasnovo in izvajanje politik in programov EU. Še vedno obstoječe razlike med spoloma glede dosežene stopnje izobrazbe, plačila, stopnje delovne aktivnosti in opravljanja neplačanega dela bodo ovirale pravičnejšo in inovativnejšo družbo.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.