Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport nr 9/2016: EU:s utgifter för den externa migrationspolitiken i länderna i södra Medelhavsområdet och det östra grannskapet fram till 2014

Swedish icpdf.png 2 MB
17-03-2016

Rapporten behandlar de två främsta finansieringsinstrumenten (det tematiska programmet för migration och asyl, TPMA, och det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, EGPI) inom den externa dimensionen av EU:s gemensamma migrationspolitik som syftar till en ändamålsenlig hantering av migrationsströmmarna i partnerskap med ursprungs- och transitländerna. I rapporten undersöker vi om de båda instrumentens utgifter hade tydliga mål och om utgifterna var ändamålsenliga och samordnades väl. Vi kom fram till att instrumenten generellt sett inte hade någon tydlig strategi som gjorde att det gick att se hur de bidrog till målen och därför är det oklart vad de ska uppnå på EU-nivå. Det var ofta svårt att mäta de resultat som hade uppnåtts genom EU-utgifterna, och migrationens bidrag till utvecklingen var svår att bedöma. Politiken kännetecknas av en komplex styrning och otillräcklig samordning och det saknas en finansieringsöversikt där det framgår vem av kommissionen och medlemsstaterna som finansierar vad.