Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport nr 01/2018: Gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna (Jaspers) – dags att rikta stödet bättre

Swedish icpdf.png 1 MB
11-01-2018

År 2006 engagerade sig Europeiska kommissionen tillsammans med Europeiska investeringsbanken i ett nytt initiativ kallat ”gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna” (Jaspers). Huvudsyftet var att ge oberoende och kostnadsfri rådgivning för att hjälpa de medlemsstater som anslöt sig till EU 2004 eller senare att utarbeta högkvalitativa ”stora projekt”. Vi konstaterade att Jaspers viktigaste mål, roller och ansvarsområden var bristfälligt definierade, vilket äventyrade möjligheten att utkräva ansvar. Inrättandet av den nya oberoende kvalitetsgranskningsfunktionen hade också stora brister, som medförde stor risk för bristande opartiskhet. Jaspers bidrog till att projekt godkändes snabbare och till att den underliggande projektdokumentationens kvalitet förbättrades, men kunde i allmänhet inte påverka utnyttjandet av EU-medel. Initiativets inverkan på medlemsstaternas administrativa kapacitet hade ännu inte lett till att beroendet av stöd från Jaspers hade minskat. De konstaterade bristerna, i kombination med betydande brister i planeringen, övervakningen och utvärderingen av Jaspers verksamhet, äventyrade ett framgångsrikt genomförande av initiativet, särskilt vad gäller effektivitet och ändamålsenlighet.