Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport nr 7/2018: EU:s föranslutningsstöd till Turkiet: endast begränsade resultat hittills

Swedish icpdf.png 2 MB
14-03-2018

Turkiet, som är en viktig utrikespolitisk partner och kandidat för EU-medlemskap, är den största mottagaren av EU-stöd utanför EU. Vi granskade ändamålsenligheten hos 3,8 miljarder euro i föranslutningsstöd inom sektorerna rättsstaten, samhällsstyrning och mänskliga resurser. Vi konstaterade att stödet i allmänhet är väl utformat och att projekten ger output. Men EU:s stöd har inte varit tillräckligt inriktat på vissa grundläggande behov och resultatens hållbarhet är ofta hotad, främst på grund av bristande politisk vilja och för att kommissionen endast i liten utsträckning har villkorat stödet. Därför anser vi att finansieringens ändamålsenlighet bara är begränsad och vi lämnar ett antal rekommendationer om förbättringar, inbegripet bättre riktning av medlen och ökad användning av villkor.