Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport nr 09/2019: EU:s stöd till Marocko – begränsade resultat hittills

Swedish icpdf.png 3 MB
11-12-2019

I den här revisionen bedömde vi ändamålsenligheten i EU:s budgetstöd till Marocko från 2014 till 2018. Revisionen omfattade budgetstöd i sektorerna hälso- och sjukvård, socialt skydd, rättsväsende och utveckling av den privata sektorn och var inriktad på kommissionens förvaltning och utvärdering av måluppfyllelsen. Kommissionen ansåg att budgetstöd var rätt form av biståndsinstrument. Vi drog dock slutsatsen att budgetstödets mervärde och förmåga att stödja reformer begränsades av att det inte hade ett optimalt fokus, genomfördes bristfälligt och övervakades otillräckligt. De största bristerna gällde utformningen av indikatorer och bedömningen av resultat. Vi rekommenderar därför att stödet koncentreras till färre sektorer, indikatorernas utformning förbättras, kontrollförfarandena för utbetalning skärps och policydialogen stärks.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.