Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 12/2020: Europeiska centrumet för investeringsrådgivning inrättades för att öka investeringarna i EU men effekten är fortfarande begränsad

Swedish icpdf.png 2 MB
12-05-2020

Europeiska centrumet för investeringsrådgivning (EIAH) inrättades 2015, tillsammans med Europeiska fonden för strategiska investeringar, som en del av investeringsplanen för Europa, vilken är utformad för att främja investeringar. EIAH stöder investeringar genom att tillhandahålla rådgivningstjänster till projektansvariga utöver dem som redan finns tillgängliga genom andra EU-program. EIAH fungerar som ett partnerskap mellan kommissionen och Europeiska investeringsbanken. EU:s budget täcker 75 % av EIAH:s årliga budget upp till 110 miljoner euro under perioden 2015–2020. I den här rapporten presenteras våra iakttagelser om EIAH:s verksamhet från det att det inrättades och fram till december 2018. Vår slutsats är att EIAH vid utgången av 2018 ännu inte hade visat att det var ett ändamålsenligt verktyg för att öka investeringarna och vi rekommenderar att man förbättrar dess prestation och tar tillvara erfarenheterna från EIAH för det nya rådgivningscentrum som föreslagits inom InvestEU-programmet för perioden 2021–2027.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.