Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 10/2020: EU:s transportinfrastrukturer: megaprojekt måste genomföras snabbare för att ge nätverkseffekter i tid

Swedish icpdf.png 5 MB
16-06-2020

Vi granskade kommissionens förvaltning av åtta gränsöverskridande megaprojekt på transportinfrastrukturområdet i 13 medlemsstater. Dessa är viktiga länkar som fortfarande saknas för sammankopplingen av nationella nät och skapandet av sammanhängande europeiska transportkorridorer. Den totala uppskattade kostnaden för infrastrukturerna i vårt urval var 54,0 miljarder euro, varav EU hittills har betalat 3,4 miljarder euro.

Vi konstaterade att det är osannolikt att stomnätet kommer att vara driftklart till 2030 såsom planerades 2013. Förseningar i byggandet och idrifttagandet av dessa megaprojekt gör att fem av de nio TEN-T-korridorerna riskerar att inte kunna fungera ändamålsenligt. Vi såg också exempel på bristfällig planering och ineffektivt genomförande. Kommissionens övervakning av att nätet slutförs i tid har brister och sker på avstånd, men kommissionen har ett verktyg att bygga vidare på för att nå prestationsförbättringar.

För att bidra till en sundare ekonomisk förvaltning av dessa infrastrukturinvesteringar på flera miljarder euro lämnar vi ett antal rekommendationer om hur den långsiktiga planeringen, förvaltningen och tillsynen av dem kan stödjas.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.

 

 

Podcasts:

Rail Baltica (EN)

Lyon–Turin (EN)

Brennerbastunneln (EN)

Den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen (EN)

Basque Y och dess anslutning till Frankrike i Atlantkorridoren (EN)

Kanalen Seine–Nord Europe (EN)

Motorvägen A1 (EN)

Järnvägslinjen E59 (EN)