Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 14/2020: EU:s utvecklingsbistånd till Kenya

Swedish icpdf.png 2 MB
08-09-2020

Vid den här revisionen tittade vi på användningen av det utvecklingsbistånd som Kenya erhållit genom Europeiska utvecklingsfonden (EUF), landets främsta källa till EU-finansiering. Kenya har tagit emot 435 miljoner euro från EUF för perioden 2014–2020. Vi undersökte processen för tilldelning av stöd från EUF och konstaterade att den inte gav möjlighet att koppla stödet till ländernas prestation, samhällsstyrning eller åtaganden om strukturreformer. Vi konstaterade att stödet fördelades över många områden och att kommissionen inte hade förklarat hur och varför de sektorer som fick stöd skulle bidra mest till att minska fattigdomen i Kenya. Även om de granskade projekten i allmänhet levererade den output och det utfall som förväntades, hade de ännu inte haft några påvisade effekter på Kenyas övergripande utveckling. Vi rekommenderar en omprövning av strategin för tilldelning av stöd till AVS-länder baserat på vårt arbete i Kenya. Vi rekommenderar också att man prioriterar vissa sektorer i Kenya och ägnar särskild uppmärksamhet åt att rikta stödet så att det ger resultat.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.