Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 18/2020: EU:s utsläppshandelssystem: tilldelningen av gratis utsläppsrätter behöver riktas bättre

Swedish icpdf.png 3 MB
15-09-2020

​Att minska utsläppen av växthusgaser är en av vår tids största utmaningar. Enligt EU:s utsläppshandelssystem måste företag förvärva utsläppsrätter så att det täcker deras koldioxidutsläpp. Gratis tilldelning är en metod för tilldelning av utsläppsrätter som får användas under en övergångsperiod, till skillnad från standardmetoden (auktionering). Men under såväl fas 3 som fas 4 av EU:s utsläppshandelssystem har de gratis utsläppsrätterna fortsatt utgjort över 40 % av det totala antalet tillgängliga utsläppsrätter. Vi konstaterade att tilldelningen av gratis utsläppsrätter inte var tillräckligt riktad. Vi rekommenderar kommissionen att rikta tilldelningen bättre samt att hantera de tekniska utmaningarna bättre när den ser över metoden för tilldelning av gratis utsläppsrätter. 

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.