Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 23/2020: Europeiska rekryteringsbyrån: dags att anpassa urvalsprocessen till förändrade rekryteringsbehov

Swedish icpdf.png 2 MB
29-10-2020

Vägen till en karriär inom EU:s offentliga förvaltning går via uttagningsprov som anordnas av Europeiska rekryteringsbyrån (Epso). I en tid då rekryteringsbehoven förändras och antalet anställda minskar har EU:s institutioner börjat ifrågasätta om proven fortfarande är lämpliga för urval av ny personal. Vi konstaterade att Epsos uttagningsprov i allmänhet kunde tillgodose institutionernas behov av godkända sökande med generalistprofiler men att de var mindre effektiva och ändamålsenliga för rekrytering av specialister. Vi lämnar ett antal rekommendationer för att stärka urvalsprocessen, införa ett nytt ramverk för urval av specialister och förbättra Epsos förmåga att anpassa sig till den aktuella snabbt föränderliga situationen.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.